Privacyverklaring

Deze privacyverklaring hebben wij als CVR Visie opgesteld om je te informeren over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij je persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

CVR Visie,  Cor van Ruijven,  coach/therapeut.

CVR Visie verkrijgt persoonsgegevens van jou tijdens een coachgesprek, via de website, via email, via de telefoon en/of andere social media.

CVR Visie verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens;

• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;

• Geboortedatum, geboorteplaats en geslacht;

• Burgerservicenummer (alleen indien hier een wettelijke grondslag voor is);

• Inhoud van communicatie;

CVR Visie verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van contact;

• Het bieden van een persoonlijk begeleidingstraject;

• Vastleggen van persoonlijke informatie;

• Het verrichten van administratieve handelingen;

• Facturering;

• Nakoming van wettelijke verplichtingen;

• Het kunnen aanbieden van nieuwsbrieven en informatie op de website.

Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer CVR Visie aan zijn wettelijke verplichting moet voldoen. CVR Visie zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER:  De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Je persoonsgegevens worden verwerkt in Nederland. Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Of bijvoorbeeld: Gmail, Hotmail, LinkedIn, Facebook, Twitter of WhatsApp in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

CVR Visie zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd.

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft CVR Visie passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies op de website worden functionele cookies, gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt.

Jij hebt het recht om CVR Visie een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je spoedig, maar uiterlijk binnen 1 maand, een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je CVR Visie verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:

CVR Visie, t.n.v. Cor van Ruijven, Van der Goesstraat 54, 2675 TW te Honselersdijk, info@cvrvisie.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door CVR Visie , laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er samen met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 februari 2019.

CVR Visie kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.